Agenda - D s.r.o.

Agenda - D s.r.o.

Daniela Diničová

Hájska 640/24
920 03 Hlohovec 3
IČO: 44680058
DIČ: 2022808579

Informácie o kancelárii Agenda - D s.r.o.

Naša spoločnosť Agenda - D,  s.r.o. ponúka vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, učtovné závierky, súvisiace účtovné poradenstvo a školenie v oblasti účtovníctva. 

Za štandard považujeme kontinuálne profesijné vzdelávanie a poistenia profesijnej zodpovednosti.

Poskytujeme nasledovné služby:

1. Jednoduché účtovníctvo

2. Podvojné účtovníctvo

2. Personalistika a mzdy - Mzdová agenda- Personalistika komplexne

3. Dane

4. AUDIT účtovnej závierky

5. Administratívne služby

 

1. Jednoduché účtovníctvo:

• peňažný denník

• kniha pohľadávok a záväzkov

• pomocné knihy, ako sú napr.:

                    - inventárna kniha dlhodobého majetku (inventárne karty),

                    - kniha zásob (skladové karty),

                    - kniha pre evidenciu cenín,

                    - kniha pre evidenciu nepriamych daní (DPH a spotrebná daň),

                    - kniha mzdovej evidencie (mzdové listy)

 

2. Podvojné účtovníctvo:

• spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy

• vedenie knihy pohľadávok a záväzkov

• vedenie pokladničnej knihy

• evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH

• evidenciu majetku

 

2. Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd podľa predložených dokladov:

• vypracovanie výkazov pre ZP, SP, daňový úrad, vyhlásenie k dani z príjmu

• ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

• prípravu pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv

• prihlášky a odhlášky zamestnancov z poisťovní

• vedenie personálnej evidencie, ako je dovolenka, PN, stravné, daňový bonus

• ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

• vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov

• tvorba a sledovanie sociálneho fondu z hrubých miezd

• vyhotovenie bankových príkazov na odvody a mzdy

• mzdové listy, evidenčné listy DP

• ukončenie pracovného pomeru, výpoveď, odhlášky, zápočet rokov, potvrdenia

Mzdová agenda

• mesačné spracovanie miezd, elektronické zaslanie výstupov, ako sú výplatné pásky a príkaz na úhradu zodpovednej osobe

• zasielanie výplatných pások v mene zamestnávateľa priamo zamestnancom, či už poštou, alebo na požadovaný e-mail

• zasielanie mesačných hlásení priamo do poisťovní

• vypracujeme absolútne diskrétny program v mzdovej oblasti a zadáme príkaz na úhradu

• ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia

• spracovanie miezd daňovým nerezidentom, ktorí zamestnávajú svojich zamestnancov na Slovensku.

 

3. Dane

• spracovanie daňových priznaní k DPH, dane z príjmov právnických a fyzických osôb, dane z motorových vozidiel, dane z nehnuteľnosti

• zasielanie informácií o významných zmenách v daňovej oblasti je v cene služieb každého nášho klienta

• vypracovávanie odborných stanovísk podľa Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a ďalších súvisiacich nariadení

• e-mailové a telefonické poradenstvo.

 

4. AUDIT účtovnej závierky

Obchodné spoločnosti povinne vytvárajúce základné imanie pri splnení určitých podmienok, na základe ustanovení Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve, musia mať účtovnú závierku overenú audítorom. Poskytujeme služby štatutárneho auditu na základe licencie udelenej Slovenskou komorou audítorov.

Služby v uvedených oblastiach robíme na základe požiadaviek klienta.

Kontaktujte nás, povieme Vám viac o poskytovaných účtovníckych službách.

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

AGENDA - D,  s.r.o.

Daniela Diničová 

Hájska 640/24

920 03  Hlohovec 3

 

Kde nás nájdete?